ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 || ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ดาวน์โหลด ||
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1036100082
36010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอร่าม ศรีสุภาพ
กุดตุ้มลาดใหญ่
2
1036100083
36010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ศรีจันทะ
กุดตุ้ม-ลาดใหญ่
3
1036100084
36010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร
กุดตุ้มลาดใหญ่
4
1036100085
36010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา นาส้มกบ
กุดตุ้ม-ลาดใหญ่
5
1036100086
36010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี จันทศร
กุดตุ้ม-ลาดใหญ่
6
1036100087
36010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชน ยอดท่าหว้า
กุดตุ้มลาดใหญ่
7
1036100088
36010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุมาศ เคนชมภู
กุดตุ้ม ลาดใหญ่
8
1036100033
36010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล นาชัยภูมิ
พญาแล
9
1036100042
36010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพเฐียร ผลธุระ
พญาแล
10
1036100043
36010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัด พิมพ์ศิริ
พญาแล
11
1036100061
36010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ต่อติด
พญาแล
12
1036100062
36010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี
พญาแล
13
1036100026
36010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน สุขจำนงค์
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
14
1036100028
36010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย ไตรเสนีย์
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
15
1036100029
36010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ภัทราภิรักษ์
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
16
1036100034
36010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล แก้วสารภูมิ
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
17
1036100035
36010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
18
1036100036
36010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
19
1036100066
36010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มอหินขาว
20
1036100063
36010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ โสวิชัย
มอหินขาว
21
1036100064
36010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน ยุทธโกมินทร์
มอหินขาว
22
1036100065
36010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ
มอหินขาว
23
1036100049
36010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์
ห้วยต้อนนาฝาย
24
1036100050
36010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ หิรัญวรรณ
ห้วยต้อนนาฝาย
25
1036100051
36010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยุงศักดิ์ ฐานมั่น
ห้วยต้อนนาฝาย
26
1036100044
36010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทร ผลกอง
ห้วยต้อนนาฝาย
27
1036100045
36010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ พลมณี
ห้วยต้อนนาฝาย
28
1036100046
36010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต วิชิตศรีวรา
ห้วยต้อนนาฝาย
29
1036100047
36010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพจน์ อุทัยอ้ม
ห้วยต้อนนาฝาย
30
1036100067
36010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศวต จำปามูล
บ้านเล่า-นาเสียว
31
1036100068
36010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี
บ้านเล่านาเสียว
32
1036100069
36010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ วรรณพงษ์
บ้านเล่านาเสียว
33
1036100070
36010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร คำอิน
บ้านเล่านาเสียว
34
1036100071
36010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย ศรีวิชา
บ้านเล่านาเสียว
35
1036100020
36010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันห์ วงษ์ชัย
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
36
1036100021
36010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
37
1036100022
36010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชโย กล้ารมราน
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
38
1036100011
36010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา บุญภูมิ
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
39
1036100014
36010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร นาคคำ
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
40
1036100041
36010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ประไพวัชรพันธ์
พญาแล
41
1036100031
36010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุลิต กิจนุสนธิ์
พญาแล
42
1036100037
36010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ธัญญะภูมิ
พญาแล
43
1036100038
36010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ อยู่ภักดี
พญาแล
44
1036100009
36010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ชุบขุนทด
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
45
1036100010
36010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย จำพันธุ์
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
46
1036100012
36010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง กว้างนอก
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
47
1036100013
36010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ หมั่่นหาโชค
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
48
1036100008
36010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
49
1036100075
36010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร กุญชร
บ้านเล่านาเสียว
50
1036100076
36010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก
บ้านเล่านาเสียว
51
1036100077
36010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญานนท์ คำนนท์
บ้านเล่านาเสียว
52
1036100079
36010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเล่านาเสียว
53
1036100080
36010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ พัฒน์ภากุล
บ้านเล่านาเสียว
54
1036100089
36010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอมจิต อินทอง
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
55
1036100090
36010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร อริพงษ์
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
56
1036100091
36010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบังอร สมโสภาพ
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
57
1036100092
36010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
58
1036100093
36010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
59
1036100094
36010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
60
1036100095
36010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล งามยิ่ง
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
61
1036100073
36010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภสิน สมรรถชัย
โพนทองห้วยบง
62
1036100005
36010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ ศรีวงษ์ชัย
โพนทองห้วยบง
63
1036100072
36010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพันธ์ ประวันนา
โพนทองห้วยบง
64
1036100001
36010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อุตสาคู
โพนทองห้วยบง
65
1036100004
36010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ประทุมไทย
โพนทองห้วยบง
66
1036100032
36010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ด้วงสกุล
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
67
1036100096
36010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินรัตน์ ชัยวิวัฒมงคล
กุดตุ้ม-ลาดใหญ่
68
1036100097
36010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก สมบัติมี
กุดตุ้มลาดใหญ่
69
1036100098
36010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฑียรไชย คำหาญพล
กุดตุ้ม ลาดใหญ่
70
1036100102
36010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ เหลาเจริญ
กุดตุ้มลาดใหญ่
71
1036100103
36010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาริสา มอไธสง
กุดตุ้มลาดใหญ่
72
1036100027
36010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ไตรสูงเนิน
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
73
1036100023
36010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล มาซานนท์
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
74
1036100024
36010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชีลองหนองนาแซงบุ้งคล้า
75
1036100025
36010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น
ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
76
1036100019
36010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอมจิตร บัวมี
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
77
1036100015
36010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
78
1036100016
36010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารี คำธนนันทิกุล
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
79
1036100017
36010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยนต์ วงษ์ชู
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
80
1036100018
36010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา มณีเนตร
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
81
1036100052
36010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพัทธ์ อาจมิตร
ห้วยต้อนนาฝาย
82
1036100053
36010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ชัยอาคม
ห้วยต้อนนาฝาย
83
1036100054
36010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สีน้อยขาว
ห้วยต้อนนาฝาย
84
1036100055
36010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรกุล พรมอ้น
ห้วยต้อนนาฝาย
85
1036100060
36010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร มีสุวรรณ
ห้วยต้อนนาฝาย
86
1036100056
36010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ เอื้อพงศธร
ห้วยต้อนนาฝาย
87
1036100058
36010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว
ห้วยต้อนนาฝาย
88
1036100059
36010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ คงวัฒนะ
ห้วยต้อนนาฝาย
89
1036100003
36010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี ประกอบนา
โพนทองห้วยบง
90
1036100006
36010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง
โพนทองห้วยบง
91
1036100074
36010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองห้วยบง
92
1036100100
36010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายใบบุญ บุญทน
โพนทองห้วยบง
93
1036100101
36010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราเมธ ชูสกุล
โพนทองห้วยบง
94
1036100305
36010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เกินชัย
บ้านเขว้า2
95
1036100306
36010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเขว้า 2
96
1036100307
36010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเขว้า 2
97
1036100308
36010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ มีชำนาญ
บ้านเขว้า 2
98
1036100309
36010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต กุลโนนแดง
บ้านเขว้า 2
99
1036100289
36010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา บัวบาง
บ้านเขว้า 2
100
1036100314
36010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศศิศ ศิริพรหมมา
บ้านเขว้า2
101
1036100282
36010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ยอดวงษ์
บ้านเขว้า2
102
1036100283
36010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่
บ้านเขว้า 2
103
1036100284
36010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม เศรษฐตานนท์
บ้านเขว้า 2
104
1036100285
36010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ บุญสูงเนิน
บ้านเขว้า 2
105
1036100286
36010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบันจง ขำชัยภูมิ
บ้านเขว้า 2
106
1036100288
36010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ปานอีเม้ง
บ้านเขว้า2
107
1036100298
36010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัลลภ มหาผิว
บ้านเขว้า2
108
1036100277
36010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย จินชัย
บ้านเขว้า1
109
1036100278
36010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ปาลพันธุ์
บ้านเขว้า 1
110
1036100275
36010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิลก กุลชูศักดิ์
บ้านเขว้า 1
111
1036100276
36010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต หาทอง
บ้านเขว้า 1
112
1036100280
36010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย แน่นอุดม
บ้านเขว้า1
113
1036100281
36010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปุมพิมาย
บ้านเขว้า 1
114
1036100299
36010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุตรโต
บ้านเขว้า 1
115
1036100301
36010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเขว้า 1
116
1036100310
36010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ
บ้านเขว้า 2
117
1036100311
36010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูร ชาลี
บ้านเขว้า2
118
1036100312
36010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ จุลเถียร
บ้านเขว้า2
119
1036100313
36010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเขว้า 2
120
1036100315
36010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งอรุณ ป้องขันธ์
บ้านเขว้า2
121
1036100291
36010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองชัย ตั้งพงษ์
บ้านเขว้า 1
122
1036100304
36010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเขว้า 1
123
1036100292
36010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา เฉลียวชาติ
บ้านเขว้า 1
124
1036100293
36010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ ปราณีตพลกรัง
บ้านเขว้า 1
125
1036100294
36010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ปาลพันธุ์
บ้านเขว้า 1
126
1036100295
36010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังษี ยงเพชร
บ้านเขว้า 1
127
1036100296
36010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเขว้า
128
1036100302
36010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก กุลชูศักดิ์
บ้านเขว้า 1
129
1036100303
36010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา สาวก
บ้านเขว้า1
130
1036100436
36010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล พัฒน์มะณี
นครกาหลง1
131
1036100438
36010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวานิช การบรรจง
นครกาหลง1
132
1036100439
36010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรชัย ตั้งพงษ์
นครกาหลง1
133
1036100440
36010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม
นครการหลง 1
134
1036100441
36010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ ศรีรักธรรม
นครกาหลง1
135
1036100437
36010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป เอี่ยมสำอางค์
นครกาหลง1
136
1036100442
36010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพล กองศรี
นครกาหลง1
137
1036100472
36010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ดีบ้านโสก
นครกาหลง1
138
1036100457
36010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ มังคละมี
นครกาหลง 2
139
1036100458
36010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ มณีโชติ
นครกาหลง 2
140
1036100464
36010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง
นครกาหลง 3
141
1036100465
36010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน
นครกาหลง 3
142
1036100467
36010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริ่ม เทพจั้ง
นครกาหลง3
143
1036100468
36010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล สุทธิสน
นครกาหลง 3
144
1036100469
36010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว
นครกาหลง 3
145
1036100446
36010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์เดช ทวีชาติ
นครกาหลง 3
146
1036100447
36010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ หิรัญอร
นครกาหลง 3
147
1036100448
36010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม ทองจำรูญ
นครกาหลง3
148
1036100473
36010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพจน์ จันทรแสน
นครกาหลง 3
149
1036100474
36010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส อาจเวทย์
นครกาหลง3
150
1036100443
36010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชัยกุล
นครกาหลง3
151
1036100444
36010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุคมนต์ ทราบพรมราช
นครการหลง3
152
1036100445
36010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นครกาหลง 3
153
1036100454
36010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมลักษณ์ ศิลปสม
นครกาหลง2
154
1036100455
36010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบริบูรณ์ พิพัฒนชัยภูมิ
นครกาหลง 2
155
1036100450
36010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์
นครกาหลง2
156
1036100451
36010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช แพงโสภา
นครกาหลง 2
157
1036100452
36010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสิทธิ เนียงสา
นครกาหลง2
158
1036100453
36010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง ทองประภา
นครกาหลง2
159
1036100449
36010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ ทวีเงิน
นครกาหลง 3
160
1036100466
36010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวทย์ บุญโยธา
นครกาหลง 3
161
1036100470
36010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
นครกาหลง3
162
1036100471
36010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละมุล ตอพล
นครกาหลง3
163
1036100477
36010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
นครกาหลง 2
164
1036100461
36010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศรีอาจ
นครกาหลง2
165
1036100462
36010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรวิลาศ เจนชัย
นครกาหลง 2
166
1036100463
36010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล ธรรมมา
นครกาหลง2
167
1036100475
36010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ ธงภักดิ์
นครกาหลง 2
168
1036100316
36010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี ขวกเขียว
กุดชุมแสงคูเมือง
169
1036100317
36010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ดวงสุพรรณ
กุดชุมแสงคูเมือง
170
1036100318
36010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม แทนพลกรัง
กุดชุมแสงคูเมือง
171
1036100332
36010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดา แก้ววิจิตร
กุดชุมแสงคูเมือง
172
1036100334
36010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชษฐ พุทธรักษ์
กุดชุมแสงคูเมือง
173
1036100335
36010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ สารักษ์
กุดชุมแสงคูเมือง
174
1036100337
36010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดชุมแสงคูเมือง
175
1036100330
36010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี
กุดชุมแสงคูเมือง
176
1036100331
36010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ รินไธสง
กุดชุมแสงคูเมือง
177
1036100333
36010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวย ชาดา
กุดชุมแสงคูเมือง
178
1036100336
36010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยทัศน์ เรืองบุญ
กุดชุมแสงคูเมือง
179
1036100370
36010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย ชัยศรี
ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
180
1036100371
36010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม จินดาพงษ์
ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
181
1036100372
36010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันดี บุตรศรี
ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
182
1036100373
36010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพชร ยศมงคล
ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
183
1036100374
36010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ สืบวงษา
ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
184
1036100375
36010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง รินไธสง
ถ้ำวัวแดง ท่าใหญ่
185
1036100369
36010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล วันชัย
ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
186
1036100367
36010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ การประกอบ
ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
187
1036100368
36010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ข่าขันมะลี
ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
188
1036100363
36010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัด เข็มเพ็ชร
ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
189
1036100364
36010207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว ศรีวงษ์ชัย
ถ้ำวัวัแดงท่าใหญ่
190
1036100365
36010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ กุลสุวรรณ
ถ้ำววัวแดงท่าใหญ่
191
1036100366
36010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ถ้าวัวแดงท่าใหญ่
192
1036100346
36010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ท้าวนิล
นางแดดวังชมภู
193
1036100347
36010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง
นางแดดวังชมภู
194
1036100348
36010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ลิ้มไพบูลย์
นางแดดวังชมภู
195
1036100349
36010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ นาคคำ
นางแดดวังชมภู
196
1036100350
36010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร วาลย์มนตรี
นางแดดวังชมภู
197
1036100351
36010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร อาจโยธา
นางแดดวังชมภู
198
1036100352
36010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางแดดวังชมภู
199
1036100354
36010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางแดดวังชมภู
200
1036100355
36010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสืบ คงแสง
นางแดงวังชมภู
201
1036100356
36010219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระพงษ์ บุญเสนา
นางแดดวังชมภู
202
1036100357
36010220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ สุภพล
นางแดดวังชมภู
203
1036100358
36010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธา แก้ววิจิตร
นางแดดวังชมภู
204
1036100359
36010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางแดดวังชมภู
205
1036100360
36010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร สิงห์พร
นางแดดวังชมภู
206
1036100361
36010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ขวัญสนิท
นางแดดวังชมภู
207
1036100362
36010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร สิงห์พร
นางแดดวังชมภู
208
1036100321
36010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบัวแดง
209
1036100322
36010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษฎ์ บุญอาจ
หนองบัวแดง
210
1036100327
36010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต วาทโยธา
หนองบัวแดง
211
1036100328
36010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบัวแดง
212
1036100319
36010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ขระสูงเนิน
หนองบัวแดง
213
1036100320
36010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา สิงห์พร
หนองบัวแดง
214
1036100323
36010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขันทอง เด่นพันธ์
หนองบัวแดง
215
1036100324
36010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ก้อนเงิน
หนองบัวแดง
216
1036100325
36010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ถือชัยภูมิ
หนองบัวแดง
217
1036100326
36010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภัสกร แสนชั่ง
หนองบัวแดง
218
1036100338
36010236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม กัดโกนา
หนองแวง
219
1036100339
36010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแวง
220
1036100340
36010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ทองงาม
หนองแวง
221
1036100341
36010239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมิตติ ทวิน ทวีเงิน
หนองแวง
222
1036100342
36010240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ดอนวิชา
หนองแวง
223
1036100343
36010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแวง
224
1036100344
36010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแวง
225
1036100345
36010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง
หนองแวง
226
1036100329
36010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทอำนาจ ผุดผาด
หนองแวง
227
1036100353
36010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแวง
228
1036100703
36010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิศ ขจรภพ
ลำน้ำเจา
229
1036100704
36010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจญ พันธ์เนียม
ลำน้ำเจา
230
1036100705
36010248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพรรดิ เสนอกลาง
ลำน้ำเจา
231
1036100711
36010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมา พุทธแสน
ลำน้ำเจา
232
1036100712
36010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิล ลาภประเสริฐ
ลำน้ำเจา
233
1036100714
36010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนทรีย์ แสงหงษ์
ล้ำน้ำเจียง
234
1036100716
36010252
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต หาญรบ
ลำน้ำเจียง
235
1036100717
36010253
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ภักดีวิวรรธ
ลำน้ำเจียง
236
1036100722
36010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ แถวหมอ
ลำน้ำเจียง
237
1036100702
36010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ เกียนแก้ง
ลำน้ำเจา
238
1036100707
36010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำน้ำเจา
239
1036100708
36010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอพงษ์ ทองเจริญ
ลำน้ำเจา
240
1036100709
36010259
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิต คลาดโรค
ลำน้ำเจา
241
1036100710
36010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำน้ำเจา
242
1036100713
36010261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ลำน้ำเจา
243
1036100715
36010262
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง
ลำน้ำเจียง
244
1036100718
36010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี แสงหงษ์
ลำนำเจียง
245
1036100719
36010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ
ลำน้ำเจียง
246
1036100720
36010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภวิษณุ์ ขันอาษา
ลำน้ำเจียง
247
1036100721
36010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรีวรรณ วัฒนะจิตพงศ์
ลำน้ำเจียง
248
1036100657
36010267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปภาวรินทร์ ศรีจำปา
มอหินขาว
249
1036100658
36010268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ศรีหาวงษ์
มอหินขาว
250
1036100659
36010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ถวัลย์ หงษ์ไทย
มอหินขาว
251
1036100660
36010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ โชตินอก
มอหินขาว
252
1036100661
36010271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ
มอหินขาว